Gå till innehåll

Vi tackar för uppdateringen med status för tvåårsåtgärderna från nästan alla lägenhetsinnehavare och vi har återkopplat de punkter ni rapporterat som ej åtgärdade till Småa för åtgärd.

Läget är i vår uppföljning i korthet som följer.


Lägenheterna - av totalt 247 anmärkningar är:

  • 195 åtgärdade
  • 33 kvarstående (ej åtgärdade eller i behov av ytterligare åtgärd)
  • 10 uppskjutna eller försenade - fem av dessa utgör byte av trösklar som ska ske under denna vecka, tre är knarrande eller sviktande golv som vintertid varit tysta och där lägenhetsinnehavaren ombetts återkomma under våren då problemet i och med ökande luftfuktighet kan lokaliseras mer exakt för åtgärd.
  • 9 har status okänd (då vi saknar svar från en lägenhet, vi antar i brist på information att anmärkningarna här troligen är åtgärdade)

Det förefaller som om problemet med fukt mellan fönstren har börjat finna sin lösning - ett antal fönster har befunnits vara felaktigt monterade och i behov av justering. För hälften av de drabbade lägenheterna tycks detta helt ha åtgärdat problemet, för övriga delvis - i uppdateringen vi gett Småa har vi angett de fall där ni rapporterat kvarstående problem för vidare åtgärd/utredning.

Vi förväntar oss att de kvarstående punkter åtgärdas skyndsamt och kommer om två veckor att följa upp läget med Småa.

VI är tacksamma om ni uppdaterar oss i takt med att kvarvarande anmärkningar åtgärdas så att vi kan följa läget - antingen via e-mail till teknik@lobelian.se eller genom att lägga en lapp i styrelsens låda.


Övrigt (fastigheter, carport och mark) - av 36 anmärkningar är:

  • 13 åtgärdade
  • 23 kvarstående

De större kvarvarande anmärkningarna härrör sig till det läckage som konstaterats från tak ner i trapphus i D-huset samt läckage genom konstruktionen till entrétaken med skador på ekpanel och rinningar på fasaden vid entréerna. Till problembilden hör påväxt på silikonfogarna vid entréparti och vid trapphus (utvändigt).

Tyvärr har detta varit ett långvarigt problem där en analys med åtgärdspaket funnits sedan i höstas men där åtgärd dröjt och där ett antal ytterligare anmärkningar konstaterats i samband med tvåårssbesiktningen. Nödvändiga åtgärder kräver nu varmare väder (bland annat för kompletterande plåt- och fogarbeten) och Småa har gett oss en sluttidpunkt för dessa åtgärder till den sista april.

Under ett antal veckor har hantverkare med olika specialiteter besökt våra lägenheter för att åtgärda de bristpunkter som konstaterats i samband med tvåårskontrollen enligt tidigare utskickade protokollutdrag.

Småas bild är att restpunkterna avseende lägenheterna nu ska vara åtgärdade och det är därför viktigt att vi nu får en bild över eventuella åtgärder som ännu inte har slutförts.

Vi vill därför igen be er att rapportera om er lägenhet är helt åtgärdad eller vilka punkter enligt numreringen i protokollutdraget som fortfarande kvarstår senast den 28/1. Vi saknar information från C01, C11, C12, C21, C23, C32, C33, C41, D01, D11, D12, D13, D21, D31, D32 och D41. Vi har notering om punkter som inte åtgärdats i C22, C31 och vill stämma av att så forfarande är fallet. Lägenheterna C13, D22, D23, och D33 är rapporterade som helt åtgärdade.

Av speciellt intresse är huruvida fuktproblemen på fönstrens insida åtgärdats fullständigt i och med korrigeringen som utförts av Småa för de lägenheter som har detta noterat som en brist - passa gärna på att ta en extra titt nu när det är lite kallare ute.

Lämna antingen en notering i styrelsens brevlåda i 32an eller 34an, alternativt sänd ett e-mail till teknik@lobelian.se. Tack på förhand!

Ett antal punkter på fastigheterna har även åtgärdats men tyvärr har Småas underleverantör Q-gruppen fortfarande inte utfört några arbeten för att komma tillrätta med problemen runt bristfälliga plåtarbeten och bristfällig fogning på våra tak - Småa har nu meddelat att detta behöver anstå till varmare väderlek av praktiska skäl. Återställningen av skadan efter vatteninträngningen i 34ans trapphus kommer därför att anstå till dess att takarbetena utförts.