Gå till innehåll

Arbetet på 34an är nu nästan slutfört - vad som återstår är små målningsarbeten vid entrén och uppsättning av ny ekpanel i entrétaket vilket gör att vi kan få igång belysningen igen - detta arbete kommer troligen att utföras under nästa vecka, det har varit problem med leverans av panelen.

Vissa arbeten har även utförts i 32an, bl.a. byte av fogen på insidan av entrépartiet.

Samtliga fogar i 34an är nu helt bytta och fuktbelastning har utförts på både 34an och 32an med gott resultat.

På 32an kommer byte av den mögliga fogen till vänster i entrén att ske och de bruna rinningarna på väggen kommer att åtgärdas. Detta arbete sker av väderskäl under våren 2019.

Vi hoppas att fuktproblematiken därmed är åtgärdad men håller naturligtvis ett vaksamt öga på våra berörda områden och återkopplar till Småa om några problem återkommer.

Småa har nu anlitat Heving & Hägglund för att påbörja arbetena för att komma till rätta med fuktskador och andra byggnadsrelaterade anmärkningar konstaterade i samband med tvåårskontrollen.

Man inleder med en första etapp i 34an under tre veckor, 29/10 - 16/11.

Vi inväntar mer information från Småa rörande planerna för nästföljande etapp och när den kan beräknas starta - vi återkommer runt detta när mer detaljer är kända.

Har ni några frågor runt arbetet, kontakta styrelse@lobelian.se.

Vi är många som har tyckt att det har varit lite krångligt med dörrstängarna till barnvagnsrum och källarförråd när man har har händerna fulla. NKG har nu monterat en ny "arm" till stängarna vilket gör att det går att ställa upp dörrarna i öppet läge. Dra bara igen dörren lite från uppställt läge så släpper spärren.

Glöm bara inte bort att stänga dörren när du är klar.

 

 

Rutin för kvarstående och nya problem i lägenheterna

Efter tvåårsbesiktningen har föreningen ett flertal gånger bett er rapportera in status för restpunkter i lägenheterna (tack!), vilken vi har sammanställt till Småa för att få till en mer effektiv hantering.

Då vi i den senaste uppföljningen kunde konstatera att endast ett fåtal restpunkter kvarstår per lägenhet anser vi och Småa att det är mest effektivt att respektive lägenhetsinnehavare direkt kontaktar Småa rörande eventuellt kvarvarande punkter.

Vi ber er därför att sända ett e-mail till garanti@smaa.se om ni har punkter som ännu inte är avklarade, eller där ett åtgärdat problem har återkommit.

Det finns två undantag:

 • Vad gäller knarrande golv, kontakta som tidigare meddelats golvleverantören Kährs representant Marin Lönnmar direkt, via e-mail martin.lonnmar@kahrs.se eller på telefon 070-315 60 18.
 • Funktionsproblem gällande brandvarnare kommer att åtgärdas genom byte till annan modell under Caverions aviserade arbete den 16 - 18 oktober.

För problem i lägenheterna som uppstår efter tvåårskontrollen så hanteras detta av Småa som ett garantiärende - rapportera även här direkt till Småa via garanti@smaa.se.

Status för åtgärdande av problem i fastigheterna

Både före (november 2016) och under tvåårskontrollen har vi som bekant konstaterat problem med fuktskador avseende träundertaken i entréerna samt inläckage av vatten i 34ans trapphus vilket orsakat färgsläpp - samma problem har de senaste veckorna också kunnat anas även i trapphuset i 32an.

Orsaken till problemen är angivna både i anmärkningarna till tvåårskontrollen samt i en separat läcksökningsrapport beställd av Småa (sommaren 2017).

Vår motpart för samtliga dessa problem med fastighet och lägenheter är naturligtvis Småa. Småa har i sin tur ett antal underleverantörer för olika delar av byggnationen till vilka de lägger en anmodan om garantiåtgärd - rörande dessa brister handlar det om Q-gruppen.

Tyvärr har Q-gruppen inte engagerat sig att lösa fuktproblematiken trots upprepade påstötningar från Småas sida. Småa har därför valt att anlita en annan underleverantör för att korrigera bristerna men detta har av olika orsaker dragit ut på tiden.

Under september så har förts diskussioner med en entreprenör som även varit på platsbesök och tillsammans med Småa och styrelsen gått igenom bristerna. Vidare teknisk undersökning, bl.a. av fogar, har skett under denna vecka.

Vi hoppas nu att Småa skyndsamt sluter ett avtal så att arbetena med att åtgärda vår fuktproblematik kommer igång så snart som möjligt!

Vi tackar alla medlemmar för en helt problemfri ventilationskontroll - NKG kunde utföra mätningar i samtliga lägenheter!

Under kontrollen konstaterades att luftflödena i lägenheterna var högre än väntat. Anledningen är att Småa vid konstaterande av fukt inuti fönster vintertid initialt hade teorin att detta berodde på kvarvarande byggfukt och man laborerade därför med att höja undertrycket i ventilationssystemet.

En tid därefter kunde däremot konstateras att den egentliga orsaken handlade om en felaktig montering av fönstren vilket orsakat luftläckage in i fönstret som i sin tur orsakat kondens. Småa har, för samtliga lägenheter där kondens rapporterats, kontrollerat och korrigerat monteringen av fönstren.

När nu luftflödena återställts till de korrekta, ursprungliga värdena ber vi er att ta en extra titt på era fönster under vintern och anmäla eventuell förekomst av imma inuti fönstret till garanti@smaa.se, gärna med en kopia till styrelsen. Imma på glasets utsida är däremot normalt!

Vår OVK är nu giltig i tre år, fram till hösten 2021.

 

Vart tredje år så är vi skyldiga att låta utföra en OVK - obligatorisk ventilationskontroll - för att se till att ventilationen fungerar som avsett.

I år är det dags, och vi låter vår tekniska förvaltare NKG utföra besiktningen. För detta arbete krävs åtkomst till samtliga lägenheter, antingen genom att ni lämnar dörren i serviceläge eller att det finns någon på plats hemma.

Kontrollen kommer att utföras under två dagar i oktober, onsdagen den 3/10 och torsdagen den 4/10. NKG kommer att avisera kontrollen i brevlådorna i slutet av september.

Vi har också valt att komplettera besiktningen med rengöring av samtliga lägenheters frånluftsventiler.

Om ni vet med er att ni kommer att vara borta under perioden för besiktningen, vänligen planera för att lämna en nyckel till en granne eller någon av oss i styrelsen!

För den som är intresserad finns mer information om OVK på Boverkets hemsida: https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/

 

Det finns ett antal lägenheter som i tvåårsbesiktningen fått anmärkning rörande knarrande golv vilka vid besök av golvläggare för åtgärd inte längre knarrat eftersom luftfuktigheten varit lägre. Lägenhetsinnehavarna har ombetts återkomma då problemet återvänt med ökande luftfuktighet framåt sommaren.

Det är nu dags att ta upp detta igen, då vi som bekant haft både en varm och fuktig sommar!

Småa ber berörda lägenhetsinnehavare att kontakta golvleverantören Kährs representant Marin Lönnmar direkt, via e-mail martin.lonnmar@kahrs.se eller på telefon 070-315 60 18.

Kontakta styrelsen om det uppstår några problem i dialogen med Kährs.

Viktig information om den nya datalagstiftningen!

Den 25/5 ersätts Personuppgiftslagen av GDPR (General Data Protection Regulation) och därmed blir bestämmelserna för hur personuppgifter hanteras lika inom alla länder i EU.

Även vår förening inkluderas av det nya regelverket då bostadsrättsföreningar enligt lag ska föra lägenhetsregister och medlemsförteckning och då vi behöver ytterligare register för att kunna bedriva vår verksamhet.

Vi för fyra primära register vilka innehåller personuppgifter och som underhålls av styrelsen i syfte att bedriva bostadsrättsföreningens verksamhet:

 1. Medlemslista
  I detta register anteckas de personer som är medlemmar i vår förening med namn, adress, personnummer och lägenhetsnummer samt datum för in- respektive utträde. Att föra detta register är ett lagkrav.
 2. Lägenhetsförteckning
  Förteckningen innehåller uppgift om varje lägenhets beteckning, belägenhet, antal rum samt övriga utrymmen.  Att föra detta register är ett lagkrav.
 3. Lista över parkeringsplatser
  I detta register antecknas platsnummer, namn, personnummer och lägenhetsnummer samt datum för tecknande av P-plats för de medlemmar som har en sådan. Uppgift om ditt namn och lägenhetsnummer antecknas även här om du står i kö till en parkeringsplats.
 4. Lista över odlingslotter
  I detta register antecknas lottens nummer, namn, personnummer och lägenhetsnummer samt datum för tecknade av odlingslott för de medlemmar som har en sådan. Uppgift om ditt namn och lägenhetsnummer antecknas även här om du står i kö till en odlingslott.

Personuppgifterna i dessa register kvarstår så länge du är medlem i föreningen. Inför varje årsstämma gås registret igenom och anteckningar om medlemmar som lämnat föreningen rensas bort. Dina uppgifter kommer alltså att tas bort senast ett år efter ditt utträde. Om du meddelar att du inte längre önskar stå i kö till P-plats eller odlingslott tas dina uppgifter i respektive register bort omgående. Då en lägenhet byter ägare kvarstår de icke personbundna uppgifterna men dina personliga uppgifter raderas och ersätts av personuppgifterna rörande den nya ägaren.

Då du registrerar dig på föreningens webbsida läggs också din e-mailadress och namn in i databasen för detta system. Denna information används för att skicka e-mail då nya inlägg publiceras på webbsidan. Du kan själv ta bort dig ur detta register genom att logga in på hemsidan och radera din användare eller kontakta styrelsen som kan hjälpa dig. Vi rekommenderar dock att du kvarstår här då viktig information oftast distribueras via webbsidan.

Föreningens passagesystem har också ett register över de "droppar" (RFID-taggar) som är utfärdade för att dörrarna ska kunna öppnas med dessa. En tagg registreras med lägenhetsnummer och ett ordningsnummer.

Systemet registrerar öppning av dörr då en RFID-tagg används. Den information som lagras i passagesystemet identifierar den lägenhet till vilken taggen är utfärdad. Inpassering med portkod registreras också, men kan inte identifiera en enskild användare. Den registrerade informationen används endast för att verifiera att en ny tagg fungerar samt till felsökning om det är tekniska problem i passagesystemet. Informationen om passager raderas automatiskt efter 30 dagar.

Om du inte samtycker till ovanstående registerföring eller om du har några frågor, kontakta styrelsen på e-mail styrelse@lobelian.se.

BRF Lobelian

Styrelsen

 

Vi tackar för uppdateringen med status för tvåårsåtgärderna från nästan alla lägenhetsinnehavare och vi har återkopplat de punkter ni rapporterat som ej åtgärdade till Småa för åtgärd.

Läget är i vår uppföljning i korthet som följer.


Lägenheterna - av totalt 247 anmärkningar är:

 • 195 åtgärdade
 • 33 kvarstående (ej åtgärdade eller i behov av ytterligare åtgärd)
 • 10 uppskjutna eller försenade - fem av dessa utgör byte av trösklar som ska ske under denna vecka, tre är knarrande eller sviktande golv som vintertid varit tysta och där lägenhetsinnehavaren ombetts återkomma under våren då problemet i och med ökande luftfuktighet kan lokaliseras mer exakt för åtgärd.
 • 9 har status okänd (då vi saknar svar från en lägenhet, vi antar i brist på information att anmärkningarna här troligen är åtgärdade)

Det förefaller som om problemet med fukt mellan fönstren har börjat finna sin lösning - ett antal fönster har befunnits vara felaktigt monterade och i behov av justering. För hälften av de drabbade lägenheterna tycks detta helt ha åtgärdat problemet, för övriga delvis - i uppdateringen vi gett Småa har vi angett de fall där ni rapporterat kvarstående problem för vidare åtgärd/utredning.

Vi förväntar oss att de kvarstående punkter åtgärdas skyndsamt och kommer om två veckor att följa upp läget med Småa.

VI är tacksamma om ni uppdaterar oss i takt med att kvarvarande anmärkningar åtgärdas så att vi kan följa läget - antingen via e-mail till teknik@lobelian.se eller genom att lägga en lapp i styrelsens låda.


Övrigt (fastigheter, carport och mark) - av 36 anmärkningar är:

 • 13 åtgärdade
 • 23 kvarstående

De större kvarvarande anmärkningarna härrör sig till det läckage som konstaterats från tak ner i trapphus i D-huset samt läckage genom konstruktionen till entrétaken med skador på ekpanel och rinningar på fasaden vid entréerna. Till problembilden hör påväxt på silikonfogarna vid entréparti och vid trapphus (utvändigt).

Tyvärr har detta varit ett långvarigt problem där en analys med åtgärdspaket funnits sedan i höstas men där åtgärd dröjt och där ett antal ytterligare anmärkningar konstaterats i samband med tvåårssbesiktningen. Nödvändiga åtgärder kräver nu varmare väder (bland annat för kompletterande plåt- och fogarbeten) och Småa har gett oss en sluttidpunkt för dessa åtgärder till den sista april.

För att höja säkerheten kommer vi från den 1/12 att begränsa den tid på dygnet portkoden är giltig till mellan 07.00 - 21.00. Övrig tid kommer kodbricka eller nyckel att behöva användas.

Om ni med anledning av detta behöver ytterligare kodbrickor i familjen så har vi införskaffat ett litet lager med sådana - skicka ett e-mail till styrelse@lobelian.se så ordnar vi det!

Koden kommer att bytas den första februari 2018 (då garantiärendena ska vara åtgärdade) och därefter två gånger per år. Den nya koden kommer att distribueras i postfacken under mitten av januari.